ITA2564

ไตรมาส4 EB2 ข้อ7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤิมิชอบ

WorkNgoa-0047-01-page-001.jpgWorkNgoa-0047-01-page-003.jpgWorkNgoa-0047-01-page-002.jpg

ไตรมาส4 EB2 ข้อ8 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

WorkNgoa-0047-02-page-001.jpgWorkNgoa-0047-02-page-002.jpgWorkNgoa-0047-02-page-003.jpg

ไตรมาส4 EB2 ข้อ9 ข้อ9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (แบบสขร.1)

WorkNgoa-0047-04-page-001.jpg

 


box001.gif 

WorkNgoa-0047-04-page-001.jpg

ไตรมาส4 EB2 ข้อ9 ข้อ9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีามรอบระยะเวลาที่กำหนดแนวทาง (1 ต.ค. 63 - 31 ส.ค 64)

WorkNgoa-0047-03-page-001.jpg

 


box001.gif 

WorkNgoa-0047-03-page-001.jpg

ไตรมาส4 EB4 ข้อ2 ข้อ2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

WorkNgoa-0047-05-page-001.jpg

เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)