สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 23 หมู่ที่ 2 ต.นาแก 

อ.งาว จ.ลำปาง 52110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-261256 โทรสาร: 054-261167

E-mail : ngao@ngaohealth.go.th
เพจสสอ.งาว : สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว
https://www.facebook.com/ngaohealth.go.th 

Link ITA EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

51-ไตรมาส2 EB12 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb12-1-1

52-ไตรมาส2 EB12 ข้อ1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี 2564
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb12-1-2

53-ไตรมาส2 EB12 ข้อ2 รายงานสรุปผลการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผน แลกเลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb12-2

54-ไตรมาส2 EB12 ข้อ3 รายงานสรุปผลการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักที่ผู้บริหารรับทราบ
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb12-3

55-ไตรมาส2 EB12 ข้อ4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ ตามภารกิจที่เลือกผู้บริหารรับทราบ
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb12-4

56-ไตรมาส2 EB12 ข้อ5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการประชุม โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภองาว (พชอ.) ปี 2564
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb12-5

57-ไตรมาส2 EB12 ข้อ6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb12-6

58-ไตรมาส2 EB12 ข้อ7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb12-7

 

ไครมาส 3

34-ไตรมาส3 EB12 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/3-eb12-1-1

35-ไตรมาส3 EB12 ข้อ1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี 2564
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/3-eb12-1-2

36-ไตรมาส3 EB12 ข้อ2 รายงานสรุปผลการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผน แลกเลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/3-eb12-2

37-ไตรมาส3 EB12 ข้อ3 รายงานสรุปผลการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักที่ผู้บริหารรับทราบ
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/3-eb12-3

38-ไตรมาส3 EB12 ข้อ4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ ตามภารกิจที่เลือกผู้บริหารรับทราบ
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/3-eb12-4

39-ไตรมาส3 EB12 ข้อ5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการประชุม โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภองาว (พชอ.) ปี 2564
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/3-eb12-5

40-ไตรมาส3 EB12 ข้อ6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/3-eb12-6

41-ไตรมาส3 EB12 ข้อ7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/3-eb12-7

42-ไตรมาส3 EB12 ข้อ8 Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITA
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/3-eb12-8

43-ไตรมาส3 EB12 ข้อ9 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/3-eb12-9

ให้กำลังใจกัน

Voting
ความพึงพอใจ

Tag ที่เกี่ยวข้อง

Tags
เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)