EB2 ข้อ1 ข้อ1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

Written by สสอ.งาว on . Posted in ITA2564

image-show

EB2 ข้อ1 ข้อ1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

WorkNgoa-0038-14-page-001.jpg


box001.gif 

WorkNgoa-0038-14-page-001.jpg

Tags: ITA2564

พิมพ์