EB8 ข้อ2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานในระดับดีเด่นและดีมาก

Written by สสอ.งาว on . Posted in ITA2564

EB8 ข้อ2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานในระดับดีเด่นและดีมาก

WorkNgoa-0038-64-page-001.jpg


box001.gif 

WorkNgoa-0038-64-page-001.jpg

Tags: ITA2564

พิมพ์